IT Inventuur

IT Inventuuri teenus võimaldab korrastada pilti firma IT-varadest ja tööprotsessi toetava infosüsteemi arendusvajadustest, planeerida arendustegevust ning IT keskkonna tugiteenuse lepingu tingimusi. IT Inventuuriga kirjeldatakse põhjalikult kliendi riist- ja tarkvara, et probleemi tekkimisel oleks olemas piisav dokumentatsioon vea parandamiseks ning lisaseadmete ja varuosade tellimiseks.

IT Inventuur on mõeldud ettevõtetele, kellel on oluline omada ülevaadet olemasolevast IT pargist ning selle arengust.

Teenuse eesmärk:
IT Inventuuri teenuse eesmärgiks on anda ülevaade olemasolevatest IT vahenditest, IT varadest ning lihtsustada suhtlemist koostööpartneritega.
IT Inventuur hõlmab tervikuna, vastavalt vajadusele, kas kogu ettevõtet või ettevõtte üht tegevusvaldkonda. Vaadeldakse selle ettevõtte IT Infrastruktuuri andmeid nii kasutuseloleva riist- kui ka tarkvara kohta.
IT Inventuur võimaldab analüüsida infosüsteemi tugevaid ja nõrku külgi. Just see teenus võimaldab aegsasti langetada õigeid otsuseid, planeerides infosüsteemi kaasajastamist ja töökindluse parandamist.

Teenus sisaldab:
IT Inventuur annab Kliendile korrektse ja adekvaatse ülevaate kasutusel olevast infotehnoloogilisest platvormist ja selle hetkeseisust. IT Inventuuri teenus võimaldab hinnata süsteemi töökindlust ning toob välja põhiprobleemid ja nende põhjused.

IT Inventuuri teostamise tulemusena valmib:
IT baasinfrastruktuuri nimekiri – koostatakse detailne ülevaade kasutusel olevast riist- ning tarkvarast;
IT võrguinfrastruktuuri skeem – ülevaade IT ressursside paiknemisest ja võrguseadistustest;
Aruanne – olukorra kirjeldus inventeeritud IT varade kohta ja olulisemate puuduste kohta;
IT seadmete märgistamine inventari numbriga;
IT baasinfrastruktuuri asukohaplaan – detailne ülevaade seadmete paiknemisest ruumis ja võrguühendustest.

Teenuse osutamise eeldused:
IT Inventuuri eelduseks on, et kliendil on soov saada ülevaadet oma Infrastruktuurist. Põhjaliku IT Inventuuri tegemiseks on vajalik, et klient esitaks kõik tema käsutuses olevate toodete litsentsid, täispakid, OEM meediad jms.
Teenus annab ülevaate organisatsiooni tarkvara olukorrast, määratleb legaalsed ja illegaalsed tarkvara installatsioonid. IT Inventuur on eelduseks IT Arengukava loomisel.

Teenuse hind:
Teenust osutatakse kokkuleppel. Teenuse hind sõltub inventeeritavate seadmete arvust. IT inventuur on teeninduslepingu sõlmimise eelduseks.
Lepingulistele klientidele osutatakse teenust soodushinnaga.

Comments are closed.